Czy „open innovation” wpływa pozytywnie na wartość biznesu?

W związku z wypowiedziami jakie usłyszałem ostatnio na konferencji naukowej o tym, że „open innovation” (czyli „włączenie zewnętrznych aktorów do współpracy nad tworzeniem innowacji oraz ich wprowadzaniem na rynek”), wpływa pozytywnie na wartość biznesu, polecam Waszej uwadze artykuł (badanie empiryczne), w którym badacze NIE UZYSKALI POTWIERDZENIA EMPIRYCZNEGO tej zależności:
D.Faems, M. de Visser, P. Andries, B. Van Looy Technology Alliance Portfolios and Financial Performance: Value-Enhancing and Cost-Increasing Effects of Open Innovation. JOURNAL of PROD INNOV MANAG 2010;27:785–796.

Poza tym, jeśli przeczytacie podsumowanie 10 lat badań nad „open innovation”, w artykule J.West, A.Salter, W.Vanhaverbekec, H. Chesbrough. Open innovation: The next decade. Research Policy 43 (2014) 805–811, to w pkt. „5. Impact of appropriability” zobaczycie, że Autorzy: (1) nie wskazują (w zasadzie) na takie badania empiryczne, które potwierdzają wpływ „open strategies” na „value appropriability” oraz (2) wymieniają w ogóle niewiele badań zrealizowanych na świecie w ciągu 10 lat, w celu sprawdzenia tej zależności.

Jeśli widzieliście badania, które potwierdzają sugerowaną zależność, proszę o komentarze. RK

PS
Wypowiedzi nt. prawidłowości (np. o pozytywnym wpływie A na B) bez przywołania badań, na których są oparte, uniemożliwiają ocenę ich prawdziwości i dyskusję. Stanowią złe praktyki w dyskusjach naukowych – zarówno na konferencjach jak i w katedrach uniwersytetów.
Opieranie wypowiedzi nt prawidłowości w nauce na wynikach badań, stanowi podstawową formę kontroli prawdziwości zdań – możecie o tym przeczytać w książce: J.Kmita: Wykłady z logiki i metodologii nauk. PWN, Warszawa 1976, s. 119.
O, tym, że naukowcy dyskutują wyłącznie o stanie badań (wynikach i metodach sprawdzania hipotez) przeczytacie w przystępnie napisanym r13 (s. 347-383) Racjonalność w nauce, w książce V.Smith: Racjonalność w ekonomii. Oficyna Wolters Kluwer Business. Warszawa 2013. RK

Komentarze

Jak robić badania eksploracyjne? (dobre praktyki)

Polecam Waszej uwadze artykuły – dobre praktyki – w których zobaczycie klarowne struktury tekstów przedstawiających badania eksploracyjne, tj. badania, w których autorzy, na podstawie badań jakościowych, formułują hipotezy do sprawdzenia w ilościowych badaniach empirycznych. W takich artykułach, hipotezy znajdują się na końcu tekstu i są wynikem badania jakościowego. Na podstawie mojej lektury tekstów naukowych mogę powiedzieć, że mamy obecnie do czynienia z gwałtownym wzrostem ilości publikacji przedstawiających badania eksploracyjne, dotyczące takich problemów, jak np. identyfikacja efektów wykorzystania „value proposition” w b2b lub wyjaśnianie tworzenia i zawłaszczania (capture, appropriate) wartości za pomocą kategorii modeli biznesowych.

Dobra praktyka 1. S.Kujala, J.Kujala, V. Turkulainen, K.Arto, P. Aaltonen, K. Wikström Factors influencing the choice of solution-specific business models.International Journal of Project Management 29 (2011) 960–970.
Jest to artykuł, w którym autorzy, na podstawie badania jakościowego (tutaj case study research), formułują hipotezy do sprawdzenia w ilościowych badaniach empirycznych (tutaj hipotezy dotyczą zależności przyczynowo-skutkowych). Hipotezy znajdują się na końcu tekstu – są wynikiem badania.
Kluczowe zdanie, przedstawiające rolę badania eksploracyjnego w rozwoju wiedzy naukowej znajdziecie w abstrakcie: „The paper (…) contributes to existing research by empirically identifying factors that influence the choice of business model for a particular solution”. Najważniejsze słowo tego zdania, opisujące sens badania eksploracyjnego, to „identifying”.
W tekście zobaczycie także charakterystyczne elementy realizacji case study research: (1) jakościową bazę danych (Table 2 Key information on the five case solutions), (2) „stories” – akapity opisujące poszczególne cases zestawione w tabeli 2: „4.1. Solution A”, „4.2. Solution B” (…) „4.5. Solution E” oraz (3) powołanie się na R.Yin – twórcy/klasyka metody case study research: „we collected data using the single embedded unit case study method (Yin, 1990)”,(4) wyniki w postaci zidentyfikowanych kategorii („Table 3 Summary of factors that were identified to influence the choice of a business model”), które zostały wykorzystane do konstrukcji hipotez na końcu tekstu.
Polecam Wam także lekturę tekstów R.Yin i K.Eisenhart o metodzie case study research – są dostępne w EBSCO w pdf.
Napisałem atykuł o stosowaniu case study research: R Kłeczek „Badania studiów przypadków a eksploracja i wyjaśnianie w naukach o zarządzaniu”. Organizacja i Kierowanie, 2014,4(164), s. 11-27. Znajdziecie tam dwa stanowiska dotyczące kwestii, do czego można stosować case study research: (1) stanowisko K.Eisenhart: można stosować tylko w badaniach eksploracyjnych, (2) stanowisko R Yin: można stosować także do „uprawdopodobniania” (uwaga: nie: „testowania”) hipotez.

Dobra praktyka 2. Stary ale dobry pod względem struktury tekstu artykuł: LJ. Bourgeois, K.M. Eisenhardt: Strategic Decision Processes In High Velocity Environments. Management Science; Jul 1988; 34, 7; 816-835.
Hipotezy znajdują się na końcu tekstu – są wynikiem badania.
W tekście zobaczycie standardowe elementy realizacji case study research: (1) jakościową bazę danych (Table 1 Summary of four firms’ decisions) – jej zaletą jest klarowne przedstawienie zależności przyczynowo-skutkowych, na których Autorki oparły swoje hipotezy (2) „stories” – akapity opisujące poszczególne cases zestawione w tabeli 1 – tytuły stories odpowiadają nazwom firm w Table 1, a treści stories zawierają zmienne widoczne w Table 1: (3) obecność R.Yin – twórcy/klasyka metody case study research w spisie literatury, (4) wyniki badania w postaci hipotez i modelu (Figure 1. Model…) na końcu tekstu.
Za słabość badania uważam banalność niektórych hipotez=wyników badania – może nie były banalne w r 1988.

A propos ww. dobrych praktyk 1 i 2: widziałem ostatnio kilka projektów prac doktorskich, w których autorzy, w sekcji „metoda”, deklarowali wykorzystanie case study research, a w spisach literatuty nie zamieścili żadnych tekstów metodologicznych autorstwa R.Yin ani K. Eisenhart, co stanowi naruszenie dobrych praktyk.

3. Tutaj dopiszę kolejne przykłady dobrych badań eksploracyjnych, w tym przykłady artykułów, w których badania eksploracyjne (jakościowe) są łączone z testowaniem hipotez.
Jeśli chelibyście się podzielić dobrymi praktykami (przeczytanymi lub napisanymi przez Was tekstami) o badaniach eksploracyjnych, proszę o komentarze lub projekty własnych wpisów. RK

Komentarze