Czy „open innovation” wpływa pozytywnie na wartość biznesu?

W związku z wypowiedziami jakie usłyszałem ostatnio na konferencji naukowej o tym, że „open innovation” (czyli „włączenie zewnętrznych aktorów do współpracy nad tworzeniem innowacji oraz ich wprowadzaniem na rynek”), wpływa pozytywnie na wartość biznesu, polecam Waszej uwadze artykuł (badanie empiryczne), w którym badacze NIE UZYSKALI POTWIERDZENIA EMPIRYCZNEGO tej zależności:
D.Faems, M. de Visser, P. Andries, B. Van Looy Technology Alliance Portfolios and Financial Performance: Value-Enhancing and Cost-Increasing Effects of Open Innovation. JOURNAL of PROD INNOV MANAG 2010;27:785–796.

Poza tym, jeśli przeczytacie podsumowanie 10 lat badań nad „open innovation”, w artykule J.West, A.Salter, W.Vanhaverbekec, H. Chesbrough. Open innovation: The next decade. Research Policy 43 (2014) 805–811, to w pkt. „5. Impact of appropriability” zobaczycie, że Autorzy: (1) nie wskazują (w zasadzie) na takie badania empiryczne, które potwierdzają wpływ „open strategies” na „value appropriability” oraz (2) wymieniają w ogóle niewiele badań zrealizowanych na świecie w ciągu 10 lat, w celu sprawdzenia tej zależności.

Jeśli widzieliście badania, które potwierdzają sugerowaną zależność, proszę o komentarze. RK

PS
Wypowiedzi nt. prawidłowości (np. o pozytywnym wpływie A na B) bez przywołania badań, na których są oparte, uniemożliwiają ocenę ich prawdziwości i dyskusję. Stanowią złe praktyki w dyskusjach naukowych – zarówno na konferencjach jak i w katedrach uniwersytetów.
Opieranie wypowiedzi nt prawidłowości w nauce na wynikach badań, stanowi podstawową formę kontroli prawdziwości zdań – możecie o tym przeczytać w książce: J.Kmita: Wykłady z logiki i metodologii nauk. PWN, Warszawa 1976, s. 119.
O, tym, że naukowcy dyskutują wyłącznie o stanie badań (wynikach i metodach sprawdzania hipotez) przeczytacie w przystępnie napisanym r13 (s. 347-383) Racjonalność w nauce, w książce V.Smith: Racjonalność w ekonomii. Oficyna Wolters Kluwer Business. Warszawa 2013. RK

Jak robić badania eksploracyjne? (jak biznes może tworzyć wiedzę?)

Ostatnio (zima 2016-17) spotkałem się dwoma przeciwstawnymi zjawiskami dotyczącymi relacji między doktoratami i biznesem w Polsce:
Zjawisko 1: pogląd, że doktorat nie jest potrzebny w biznesie = w Polsce, bo tylko 8% ludzi ze stopniami doktora pracuje w biznesie, reszta na uczelniach.
Zjawisko 2: spotkałem, na moich kursach doktoranckich, „doktorantów-reformatorów biznesu” czyli:
– menedżerów dużych, międzynarodowych korporacji, którzy mają wiedzę o nowych (tj nie opisywanych jeszcze w literaturze naukowej) narzędziach rozwiązywania problemów lub wiedze o nowych problemach do rozwiązania w biznesie w Polsce (naukowcy nazywają taką wiedzę „anecdotal evidence”).
– menedżerów, którzy traktują swoje doktoraty jako narzędzia do przeprowadzenia reform w swoich firmach.
Zadaniem uniwersytetu (studiów doktoranckich, promotorów, komisji ds. oceny projektów prac dokorskich) wobec takich doktorantów jest szybka (tj szybsza, niż czas trwania studiów doktoranckich) pomoc w dopasowaniu projektu (badawczego) pracy doktorskiej do możliwości włączenia „anecdotal evidence” do projektu w taki sposób, żeby na podstawie wyników pracy doktorskiej, jej autor mógł sfromułować implikacje menedżerskie potrzebne (autorowi i innym nenedżerowm rozwiązującym dany problem biznesowy) do przeprowadzenia reformy (bez zarzutu, że praca jest praca ekspercką). Taka pomoc uniwersytetu dla doktorantów-reformatorów ułatwiła przepływ nowej wiedzy z biznesu do uniwersytetu.
Wydaje mi się, że jednym ze sposobów ww. pomocy doktorantom-reformatorom jest wykorzystanie przez nich metody case study research w ich pracach doktorskich.
Case study research: (1) jest naukową alternatywą dla prezentacji „success stories”, (2) może tworzyć wiedzę specyficzną dla lokalnych warunków i tym samym być alternatywą dla wiedzy generowanej z poziomu globalnych korporacji.
Polecam Waszej uwadze artykuły – dobre praktyki – w których zobaczycie klarowne struktury tekstów przedstawiających badania metodą case study research. Na podstawie mojej lektury tekstów naukowych mogę powiedzieć, że mamy obecnie do czynienia z gwałtownym wzrostem ilości publikacji przedstawiających badania metodą case study research, mające na celu identyfikację nowych kategorii i zależności do opisu i wyjaśniania nowych problemów.

Dobra praktyka 1. S.Kujala, J.Kujala, V. Turkulainen, K.Arto, P. Aaltonen, K. Wikström Factors influencing the choice of solution-specific business models.International Journal of Project Management 29 (2011) 960–970.
Jest to artykuł, w którym autorzy, na podstawie badania jakościowego (tutaj case study research), formułują hipotezy do sprawdzenia w ilościowych badaniach empirycznych (tutaj hipotezy dotyczą zależności przyczynowo-skutkowych). Hipotezy znajdują się na końcu tekstu – są wynikiem badania.
Kluczowe zdanie, przedstawiające rolę badania eksploracyjnego w rozwoju wiedzy naukowej znajdziecie w abstrakcie: „The paper (…) contributes to existing research by empirically identifying factors that influence the choice of business model for a particular solution”. Najważniejsze słowo tego zdania, opisujące sens badania eksploracyjnego, to „identifying”.
W tekście zobaczycie także charakterystyczne elementy realizacji case study research: (1) jakościową bazę danych (Table 2 Key information on the five case solutions), (2) „stories” – akapity opisujące poszczególne cases zestawione w tabeli 2: „4.1. Solution A”, „4.2. Solution B” (…) „4.5. Solution E” oraz (3) powołanie się na R.Yin – twórcy/klasyka metody case study research: „we collected data using the single embedded unit case study method (Yin, 1990)”,(4) wyniki w postaci zidentyfikowanych kategorii („Table 3 Summary of factors that were identified to influence the choice of a business model”), które zostały wykorzystane do konstrukcji hipotez na końcu tekstu.

Dobra praktyka 2. Stary ale dobry pod względem struktury tekstu artykuł: LJ. Bourgeois, K.M. Eisenhardt: Strategic Decision Processes In High Velocity Environments. Management Science; Jul 1988; 34, 7; 816-835.
Hipotezy znajdują się na końcu tekstu – są wynikiem badania.
W tekście zobaczycie standardowe elementy realizacji case study research: (1) jakościową bazę danych (Table 1 Summary of four firms’ decisions) – jej zaletą jest klarowne przedstawienie zależności przyczynowo-skutkowych, na których Autorki oparły swoje hipotezy na końcu tekstu (2) „stories” – akapity opisujące poszczególne cases zestawione w tabeli 1 – tytuły stories odpowiadają nazwom firm w Table 1, a treści stories zawierają zmienne widoczne w Table 1: (3) obecność R.Yin – twórcy/klasyka metody case study research w spisie literatury, (4) wyniki badania w postaci hipotez i modelu (Figure 1. Model…) na końcu tekstu.
Za słabość badania uważam banalność niektórych hipotez=wyników badania – może nie były banalne w r 1988.

Dobra praktyka 3. W artykule M. Mount, M.G. Martinez (2014) Social Media: A TOOL FOR OPEN INNOVATION. UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY VOL. 56, NO. 4 SUMMER. znajdziecie standardowe elementy badania eksploracyjnego opartego na metodzie case study research: (1) jakościową bazę danych (TABLE 3. Summary of Cross-Case Findings), która przedstawia kategorie opisujące sposoby wykorzystania mediów społecznościowych w procesie decyzyjnym od ideacji do komercjalizacji, na których Autorzy oparli swój model na końcu tekstu (2) „stories” – akapity opisujące poszczególne cases = wykorzystania mediów społecznościowych w różnych etapach procesu decyzyjnego (3) obecność R.Yin – twórcy/klasyka metody case study research w spisie literatury oraz przedstawienie zasad metody case study research w treści artykułu (4) wyniki badania w postaci modelu (FIGURE 1. Social Media for Open Innovation Implementation Framework) na końcu tekstu (uwaga: jest to model opisowy – przedstawia opis procesu decyzyjnego a nie zależności przyczynowo-skutkowe, jak w badaniach wyjaśniających.

Dobra praktyka 4. W artykule T.Weiblen, H.W. Chesbrough (2015) Engaging with Startups to Enhance Corporate Innovation. UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY VOL. 57, NO. 2 WINTER, znajdziecie standardowe elementy badania eksploracyjnego opartego na metodzie case study research: (1) jakościową bazę danych (EXHIBIT 3. Types of Corporate Engagement with Startups and Their Characteristics), która przedstawia opisy typów postępowania korporacji ze start-up’ami w celu zwiększenia ich innowacyjności (2) „stories” – akapity opisujące jak poszczególne firmy (cases) organizują współpracę ze start-up’ami (3) obecność K. Eisenhart – klasyczki metody case study research w spisie literatury (przypis 9) oraz przedstawienie zasad metody case study research w treści artykułu (4) wyniki badania w postaci przedstawienia kluczowych czynników sukcesu dla poszczególnych form współpracy korporacji ze start-up’ami w celu zwiekszenia innowacyjnosci (EXHIBIT 4. Success Factors Specific to the Four Models of Engaging with Startups) na końcu tekstu.

Dobra praktyka 5. W artykule D. Faems, B. Van Looy, M. Janssens , P.W.L. Vlaar The process of value realization in asymmetric new venture development alliances: Governing the transition from exploration to exploitation. J. Eng. Technol. Manage. 29 (2012) 508–527 , znajdziecie standardowe elementy badania eksploracyjnego opartego na metodzie case study research: (1) jakościową bazę danych (Table 1 Overview of selected cases) (2) „stories” – akapity opisujące działania poszczególnych firm (cases) (3) obecność w spisie literatury R. Yin i K. Eisenhart – klasyków metody case study research oraz przedstawienie zasad metody case study research w treści artykułu (4) wyniki badania w postaci modelu/hipotez (Fig. 1. Propositions on transition from exploration to exploitation in ANVD alliances) na końcu tekstu.

A propos ww. dobrych praktyk 1, 2, 3, 4 i 5: widziałem ostatnio kilka projektów prac doktorskich, w których autorzy, w sekcji „metoda”, deklarowali wykorzystanie case study research, a w spisach literatury nie zamieścili żadnych tekstów metodologicznych autorstwa R.Yin ani K. Eisenhart, co stanowi naruszenie dobrych praktyk.

Polecam Wam także lekturę tekstów R.Yin i K.Eisenhart o metodzie case study research – są dostępne w EBSCO w pdf.
Napisałem atykuł o stosowaniu case study research: R Kłeczek „Badania studiów przypadków a eksploracja i wyjaśnianie w naukach o zarządzaniu”. Organizacja i Kierowanie, 2014,4(164), s. 11-27. Znajdziecie tam dwa stanowiska dotyczące kwestii, do czego można stosować case study research: (1) stanowisko K.Eisenhart: można stosować tylko w badaniach eksploracyjnych, (2) stanowisko R Yin: można stosować także do „uprawdopodobniania” (uwaga: nie: „testowania”) hipotez.

Tutaj dopiszę kolejne przykłady dobrych badań eksploracyjnych.
Jeśli chelibyście się podzielić dobrymi praktykami (przeczytanymi lub napisanymi przez Was tekstami) o badaniach eksploracyjnych, proszę o komentarze lub projekty własnych wpisów. RK