Hipotezy i implikacje menedżerskie w badaniach opisowych i wyjaśniających

Ostatnio spotykam się z błędnym konstruowaniem hipotez zarówno w projektach badań empirycznych jak i tekstach przedstawiających ich wyniki (w publikacjach, w prezentacjach na konferencjach). Ten błąd polega na tym, że hipotezy są formułowane przez autorów w formie zdań przypuszczających (tj. zawierających słowa „możliwe”, lub rozkazujących (tj. zawierających słowa „menedżerowie/decydenci powinni…” a takie zdania nie poddają się sprawdzeniu ze względu na ich prawdziwość lub fałszywość. Błędnemu konstruowaniu hipotez towarzyszą dwa inne negatywne zjawiska: (1) brak cytowania wyników wcześniejszcyh badań empirycznych problemu lub błędne cytowanie polegające na tym, że autor pisze, że inni badacze wcześniej prowadzili badania dotyczące danego problemu, ale nie przedstawia wyników sprawdzania hipotez lub odpowiedzi na pytania badawcze w tych badaniach (2) brak cytowania teorii, z których są wyprowadzane hipotezy badania empirycznego, czyli brak wskazania, jaka teoria lub jakie alternatywne teorie są sprawdzane w badaniu empirycznym pod względem ich dopasowania do zebranych danych. W związku z tym kilka uwag.

Konstrukcja hipotez jako zdań orzekających
W badaniu wyjaśniającym typową konstrukcją (zdaniem orzekającym) są konstrukcje: „A wpływa pozytywnie(negatywnie) na B”, „C wpływa pozytywnie(negatywnie) na B” „A wpływa silniej pozytywnie(negatywnie) niż C na B”. Takie hipotezy łatwo sprawdzić za pomocą analizy wariancji (ANOVA) lub regresji.
W badaniu opisowym typową konstrukcją (zdaniem orzekającym) są konstrukcje np: „grupa A ocenia lepiej/gorzej/inaczej obiekt X, niż grupa B”. Taką hipotezę łatwo sprawdzić za pomoca analizy wariancji (ANOVA). Np. w artykule M.Pont; L.McQuilken: An empirical investigation of customer satisfaction and loyalty across two different bank segments. Journal of Financial Services Marketing; Jun 2005; 9, 4; znajdziecie m.in. H1: Overall perceptions of customer satisfaction differs between university students and retierees. H1: Studenci oceniają usługi bankowe inaczej niż emeryci. Taką hipotezę autorzy sprawdzili (prawda czy fałsz?) za pomoca analizy wariancji (ANOVA).
Drugi najprostszy sposób konstruowania hipotezy opisowej, to „Cecha X występuje w większym natężeniu w obiektach A, niż w obiektach B”, np.
„H2: US service ads are more often aimed at employees than Korean services ads” i pozostałe hipotezy w artykule: Hae-Kyong Bang; Young Sook Moon: A comparison of services advertising strategies used in US and Korean magazines. The Journal of Services Marketing; 2002; 16, 5; pg. 443-476. Autorzy wykorzystali metodę „content analysis” do generowania danych oraz chi kwadrat do analizy danych.
W artykule: TEIRLINCK P., SPITHOVEN A. (2008) The Spatial Organization of Innovation: Open Innovation, External Knowledge Relations and Urban Structure. Regional Studies, June, Vol. 42.5, pp. 689–704
znajdziecie typową dla badania opisowego hipotezę wg schematu:
„Cecha X występuje w większym natężeniu w obiektach A, niż w obiektach B”:
„Based on these insights the basic hypothesis of this article is that innovative firms in urban areas have a business model that favours [in comparison with less urbanized areas RK] open innovation and relies increasingly on external knowledge relations since the
firms operate in an environment inducing them to act accordingly.

W świetnie i prosto, od strony metodologii, napisanym artykule M. VAN OSNABRUGGE A comparison of business angel and venture capitalist investment procedures: an agency theory-based analysis. VENTURE CAPITAL, 2000, VOL. 2, NO. 2, 91 ± 109 znajdziecie typowe dla badania opisowego hipotezy o konstrukcji „Cecha X występuje w większym natężeniu w obiektach A, niż w obiektach B”.
Hypothesis 1. Venture Capitalists (VCs) generate and maintain a greater deal flow than Business Angels (BAs).
Hypothesis 2. VCs are more selective in their initial screening of investment opportunities than BAs.
Hypothesis 3. VCs conduct more pre-investment due diligence than BAs.
Hypothesis 4. BAs place more emphasis on investment criteria related to ex post involvement and vcs place more emphasis on investment criteria related to initial screening.
Hypothesis 5. VCs have more contractual control over their investments than BAs.
Hypothesis 6. BAs monitor more actively post-investment than VCs.
Hypothesis 7. VCs are more concerned about exiting their investments than BAs.
Hypothesis 8. VCs prefer the principal-agent approach, and BAs prefer
the incomplete contracts approach, to agency risk control.

Łatwo sobie wyobrazić, że tabela z analizą rozstrzygającą o prawdziwości w.w. hipotez, to tabela o dwóch kolumnach pt. VCs i BAa, a wierszach znajdują się nazwy zmiennych wystepujących w w.w. hipotezach 1-8, natomiast w środku tabeli znajdują się wartości zmiennych, w-g których Vcs i BAs są porównywane tj. widać, w której kolumnie, wartości poszczególnych zmiennych są „greater” albo „more” (vide w.w. hipotezy 1-8). Tak właśnie wygląda Table 1 Significant due diligence differences oraz kolejne tabele 2-5 na s. 104-107 tego artykułu.

Uzasadnienie problemu i hipotez w badaniach empirycznych
Błędnie skonstruowane hipotezy (sformułowane w trybie przypuszczającym lub rozkazujacym, więc niesprawdzalnych) występują wtedy, gdy autor, w uzasadnieniu problemu i hipotez, nie przytacza żadnych wyników wcześniejszych badań empiryznych swojego problemu- wtedy musi „wymyślać” hipotezy do swojego badania. Natomiast W badaniach emiprycznych, których autorzy w uzasadnieniu problemu i hipotez przytaczają wyniki sprawdzania hipotez we wcześniejszych badaniach, takie zjawisko nie występuje – hipotezy badania nie są „wymyślone”. Jeśli autor badania cytuje wyniki wcześniejszcyh badań empirycznych, to dla recenzenta powinno to stanowić wskazówkę, czy autor zapoznał się ze sposobami formułowania hipotez we wcześniejszych badaniach.
Podobnie można uzasadnić wykorzystane w badaniu zmienne opisujące kategorie występujące w hipotezach – przez wskazanie, że były wykorzytane w poprzednich badaniach problemu, np.
w artykule Arnett DB, Wittmann CM. (2014) Improving marketing success: The role of tacit knowledge exchange between sales and marketing. Journal of Business Research 67 (2014) 324–331 na s. 327 znajdziecie taki zapis:
„Measures
The study uses multi-item scales to measure nine (…) constructs. Each item is measured using a seven-point scale. All scales have been used in prior research (see Appendix A)”.

Implikacje menedżerskie
Zdania zawierające słowa „menedżerowie/decydenci powinni” jest charakterystyczne dla przedstawienia implikacji menedżerskich badania. Takie zdanie powinno (na podstawie wyników sprawdzania hipotez) sugerować co menedżerowie/decydenci, na podstawie wyników badania powinni robić a czego nie oraz jakich efektów się spodziewać, a jakich nie.
W badaniach wyjaśniających, w związku z wynikami sprawdzania hipotez o konstrukcji „A wpływa pozytywnie(negatywnie) na B”, „C wpływa pozytywnie(negatywnie) na B” „A wpływa silniej pozytywnie(negatywnie) niż C na B”, implikacje menedżerskie mają zwykle konstrukcję „menedżerowie powinni (nie powinni) stosować A, i oczekiwać efektu B”. „menedżerowie powinni stosować A i nie stosować C w celu uzyskania efektu B”.
W badaniach opisowych, w związku z wynikami sprawdzania hipotez o konstrukcji „grupa A ocenia inacze (lepiej, gorzej) obiekt X”, implikacje menedżerskie mają zwykle konstrukcję „menedżerowie powinni (nie powinni) działać inaczej wobec grpy A inaczej wobec grupy B w celu uzyskaniua ich pozytywnych ocen obiektu X”.
Błędem w przedstawianiu implikacji menedżerskich jest uzycie takich sformułowań, jak „odpowiednie działania”, „właściwe decyzje” czy ” racjonalne działania” bo są one ogólnikowe, w porównaniu z wynikami sprawdzania ww hipotez. POza tym, implikacje menedżerskie są niskiej jakości, jeśli są znane bez badań.

Podsumowanie:
Dwie zasady organizacji badania empirycznegow zarządzaniu:
1. Hipotez nie należy „wymyślać” – trzeba je uzasadniać tj. badacz/autor powinien konstruować hipotezy w oparciu/odniesieniu do: (1) hipotez we wcześniejszych badaniach empirycznych problemu tj. mają jakiś związek z hipotezami we wcześniejszych badaniach problemu (2) teorii dotyczących problemu pracy. Recenzent powinien ocenić badanie empiryczne wyżej (jeśli hipotezy są uzasadnione) lub niżej (jeśli hipotezy nie są uzasadnione).
2. Autor powinien przedstawić implikacje menedżerskie na podstawie uzyskanych wyników sprawdzania hipotez. Recenzent powinien ocenić badanie empiryczne wyżej (jeśli implikacje menedżerskie są zamieszczone w pracy) lub niżej (jeśli implikacji menedzerskich nie ma w pracy). RK
PS
W tym wpisie pominąłem badania eksploracyjne (trzeci typ badań/pytań badawczych, w których hipotezy (opisowe lub wyjaśniąjące) są wynikiem badań.

Więcej wskazówek, jak przygotować własny projekt badania empirycznego znadziecie
TUTAJ

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *