Jak realizować prace naukowe – prezentacja 20.04.2014

Załączam moją prezentację z 20.04.2015.

Jak tworzyć prace naukowe, jakich błędów unikać

Odpowiedź jest następująca:

1. Praca naukowa (projekt lub gotowa) powinna zawierać standardowe elementy: (a) uzasadniony (tzn. oparty wcześnieszych badaniach teoretycznych i empirycznych – zaznaczyłem to niebieska strzałką) problem badawczy, (b) poprawnie skonstruowane (falsyfikowalne) i uzasadnione (jw) hipotezy lub pytania badawcze,  (c) klarownie (tj. tak, żeby inny badacz mógł ja powtórzyć w swoim badaniu) przedstawioną metodę sprawdzania hipotez lub rozstrzygania pytań badawczych co do ich prawdy lub fałszu, tj: (c1) zdefiniowane zmienne wyjaśniane i wyjaśniające, które znajdują sie w hipotezach, (c2) przedstawiona metoda generowania danych (np, sondaż, eksperyment) i opis procedury gererowania danych (uwaga: SWOT nie jest metodą naukową, bo nie sprawdza prawdy/falszu żadnej hipotezy, tylko stanowi podstawę wyznaczania kierunku rozwoju), oraz (c3) przedstawiona metoda analizy danych (regresja, ANOVA itp)(d) jednoznaczne wyniki sprawdzania hipotez (czy analiza danych potwierdza poszczególne hipotezy, czy nie) lub odpowiedzi na pytania badawcze wraz z przedstawieniem (w gotowej pracy) jak uzyskane wyniki mają się do wyników badań wcześniejszych: czy są podobne, czy przeciwne, czy wnoszą nowe elementy wiedzy o badanym problemie. Z badań historii problemu dowiecie się: (1) jak we wcześniejszych badaniach autorzy formułowali i uzasadniali problem, jak formułowane i uzasadniane były hipotezy lub pytania badawcze, (2) jakie metody są stosowane do ich rozstrzygania, (3) jakie są dotychczasowe wyniki spradzania hipotez lub odpowiedzi na pytania badawcze oraz (4) co wcześniejsi badacze uważają za jeszcze nie zbadane i warte zbadania (autorzy piszą o tym w sekcjach „limitations and future research”).   Najbardziej rażące błędy (w projektach i w gotowych pracach), to: (1) niesprawdzalne hipotezy (tj. skonstruowane tak, że nie można ich sprawdzić), np. zawierające słowo „powinny”, bo zdania w takim trybie (to nie są zdania w trybie orzekającym) nie są sprawdzalne co do ich prawdziwości żadną metodą; nauka nie zajmuje się niesprawdzalnymi hipotezami, (2) brak uzasadnienia problemu i hipotez na podstawie zidentyfikowanej (w historii badań problemu) luki badawczej.

2. Oprócz studiowania historii badania konkretnego problemu badawczego trzeba także studiować 4 elementy składające się na wiedzę naukową szerszą niż studiowany problem: (a) metody badań w uprawianej dyscyplinie (metody badań w naukach społecznych np. sondaż, eksperyment, są takie same/wspólne dla wszystkich dyscyplin  – patrz np: E.Babbie: Metody badań spłecznych), (b) teorie w swojej sub-dyscyplinie i w subdyscyplinach pokrewych (warto studiować teorie ekonomiczne, np ekonomii instytucjonalnej,  jesli jesteśmy specjalistami od nauk o zarządzaniu), (c) metody analizy danych – koniecznie z ćwiczeniami w programach excel lub Statistica lub innych), (d) metodologię nauki, której zasady, np falsyfikacji, konstrukcji hipotez,  są współne dla wszytkich nauk – patrz np: V.L. Smith: „Method in Experiment: Rhetoric and Reality” Experimental Economics, 5:91–110 (2002). Uwaga: studiowanie wyłącznie ww czterech elementów wiedzy naukowej bez studiowania badań empirycznych dotyczących problemów, które mają się stać problemami waszych prac naukowych opóźnia Wasz rozwój naukowy. Studiowanie treści przedstawionych w ww pkt 1 i 2 powinno być równoczesne.

3. Prace naukowe wysokiej jakości, to prace, w kórych występują poprawnie skonstruowane, standardowe elementy (wynienione w pkt 1)  i zależności między nimi a prace złej jakości  to takie, w których któregoś z tych elementów lub zależności brakuje. RK

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *