Jak badać efektywność aukcji internetowych?

Jeśli chcecie badać efektywność aukcji internetowych, warto przeczytać artykuł Jaeki Song · Jeff Baker, An integrated model exploring sellers’ strategies in eBay auctions. Electronic Commerce Research (2007) 7: 165–187 .
Jego autorzy sformułowali problem: jakie (kontrolowane przez sprzedawcę) czynniki wpływają na przychody z aukcji internetowych? oraz 13 hipotez – przytaczam cztery z nich:
H3. Im więcej opcji płatności tym większy przychód z aukcji.
H5. Im większa liczba pozytywnych opinii o sprzedawcy, tym większy przychód z aukcji.
H6. Im mniejsza liczba negatywnych opinii o sprzedawcy, tym większy przychód z aukcji.
H7. Im większa liczba fotografii produktu, tym większy przychód z aukcji.
Autorzy sprawdzili swoje hipotezy za pomocą następującej metody:
1. Zebrali wartości zmiennych występujących w hipotezach za pomocą obserwowalnych wartości w aukcjach MP3 i DVD na eBay – zmienna wyjaśniana: przychód netto z aukcji (widzimy, że występuje w hipotezach H3, H5, H6 i H7) została zmierzona jako cena zamknięcia aukcji minus koszt dostawy.
2. Jako metodę analizy zebranych danych wykorzystali analizę regresji.
Przedstawili wyniki sprawdzania hipotez – tutaj wyniki sprwadzania hipotez dla aukcji DVD:
H3 nie została potwierdzona
H5 została potwierdzona
H6 została potwierdzona
H7 nie została potwierdzona
Przedstawili interpretacjie/wyjaśnienia (explanations) wyników sprawdzania hipotez, np.
H3 (Im więcej opcji płatności tym większy przychód z aukcji) nie została potwierdzona, bo równie dużo opicji płatności, co w e-Bay, było dostępnych w tamtym czasie w zwykłych sklepach detalicznych.
H7 (Im większa liczba fotografii produktu, tym większy przychód z aukcji) nie została potwierdzona, bo dla nabywców produktów homogenicznych jak DVD, dodatkowa fotografia nie jest dodatkową informacją o jakości produktu.
Przestawili, na czym polega wkład ich badania w rozwój wiedzy o efektywności aukcji internetowych (o tym, co to jest wkład pojedynczego badania w rozwój wiedzy przeczytacie także w Co to jest „oryginalne rozwiązanie” lub „wkład w rozwój” w nauce?
Sformułowali ograniczenia swojego badania: (1) przeprowadzili swoje badanie analizując aukcje MP3 i odtwarzacze DVD – badania na innych kategoriach produktów mogą dać inne wyniki sprawdzania hipotez (możecie to sprawdzić w swoich badaniach), (2) przeprowadzli swoje badanie na e-Bay – badania innych (inaczej zorganizowanych) aukcji może dać inne wyniki (możecie to sprawdzić w swoich badaniach).
Każdy z Was może, w oparciu o ten artykuł zrealizować własne badanie wpływu różnych czynników na przychód z aukcji internetowych. Trzeba tylko: (1) sformułować (w oparciu o ww artykuł i inne źródła) własne hipotezy w których zmiennymi wyjaśnającymi będą czynniki obserwowalne na aukcjach a zmienną wyjaśnianą przychód netto z aukcji. (2) zebrać dane (=wartości zmiennych występujących w hipotezach) np. z aukcji odtwarzaczy MP3 lub innych produktów, np. na Allegro). (3) przeanalizować zebrane dane za pomocą regresji lub analizy wariancji (są w excelu).

O badaniu efektywności aukcji realizowanym na UE Wrocław przeczytacie w WPŁYW WYGLĄDU OFERTY NA WYNIKI SPRZEDAŻY NA PRZYKŁADZIE AUKCJI INTERNETOWYCH W SERWISIE ALLEGRO.PL.

Warto także przeczytać nowszy artykuł o efektywności aukcji samochodów na e-Bay: Angelika Dimoka, Yili Hong, and Paul A. Pavlou: ON PRODUCT UNCERTAINTY IN ONLINE MARKETS: THEORY AND EVIDENCE1. MIS Quarterly Vol. 36 No. 2 pp. 395-426/June 2012. Zobaczycie tam badanie empiryczne z problemem i hipotezami uzasadnionymi teorią sygnalizowania (signaling theory).

Komentarze

Uzasadnienie hipotez w badaniu empirycznym

Hipotezy w badaniu empirycznym powinny być uzasadnione przez: (1) wyniki wcześniejszych prac empirycznych (zgodność, rozbieżności) (2) teorie (3) zależności (potwierdzenia, rozbieżności) między teoriami i wynikami badań empirycznych.

ad 2. W artykule: Jaeki Song · Jeff Baker, An integrated model exploring sellers’ strategies in
eBay auctions. Electronic Commerce Research (2007) 7: 165–187, DOI 10.1007/s10660-007-9001-x, znalazłem zdanie, które odzwierciedla pracę do wykonania przez badaczy empirycznych, żeby wykazać zależność: teoria -> hipotezy w badaniu empirycznym: „Po pierwsze, przeglądamy literaturę dotycząca aukcji i aukcji internetowych. Ponieważ nie ma jednej teorii aukcji elektronicznych, do sformuowania hipotez w naszym badaniu empirycznym, wykorzystujemy teorie z ekonomii, marketingu i psychologii”. (First, we will first review literature relating to both auctions and Internet auctions. While a cohesive theory of electronic auctions does not yet exist, we utilize theories from economics, marketing, and psychology to develop hypotheses.)
Poza tym, przed każdą hipotezą zobaczycie w tym tekście akapit ją uzasadniający, który kończy się formułą „dlatego proponujemy następujacą hipotezę” (Therefore, we propose the following hypothesis).
Mój komentarz jest taki: Przegląd literatury w badaniu empirycznym jest po to, żeby wskazać związek sformułowanych hipotez z teoriami, z których zostały wyprowadzone (oraz z wynikami wcześniejszych badań empirycznych dotyczących problemu podejmowanego w badaniu). Zadanie dla badacza = trzeba (po)znać te teorie i te badania empiryczne. Warto przeczytać cały ten artykuł, żeby zobaczyć jakie teorie (i w jaki sposób) wykorzystali autorzy do uzasadnienia swoich trzynastu hipotez. O uzasadnieniu hipotez przeczytacie także w Od czego zacząć projekt badania empirycznego? RK

ad 3.
W artykule: Terho, Eggert Haas, Ulaga: How sales strategy translates into performance: The role of salesperson customer orientation and value-based selling. INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT · MARCH 2015 znajdziecie uzasdanienie hipotezy przez pokazanie rozbieżności między teorią i wynikami badań empirycznych oraz charakterystyczne słowo „hence” łaczące/uzasadniające proponowaną hipotezę z wynikami wczesniejszych badań problemu (w innych tekstach znadziecie słowa „consequently”, „so we propose” itp.).
Although a recent meta-analytic study did not find a consistent effect of customer orientation on performance (Franke & Park, 2006), previous research provides evidence for this relationship (Jaramillo, Ladik, Marshall & Mulki, 2007).
Hence:
H1: Salesperson customer-orientation increases salesperson performance.

Jak widać, żeby sformułować tę hipotezę, Autorzy przeczytali (przynajmniej) dwa teksty: jeden o teorii problemu i jeden o badaniu empirycznym dotyczącym tego problemu. I kolejna kwestia w badaniu empirycznym: skąd wziąć miary zmiennych zawartych w hipotezie. Najprostsza, standardowa odpowiedź: z wcześniejszych badań probemu. Zobaczcie, jak to zrobili ww autorzy:
„We relied on existing scales whenever possible (see Appendix 1 for scale items). Customer
orientation was measured using the scale by Thomas, Soutar and Ryan (2001), and salesperson
performance was operationalized based on Homburg, Müller and Klarmann (2011).

PS1
Często słyszę od autorów projektów badawczych zdanie „nie było wcześniej takich badań empirycznych, które ja chcę zrobić i nie ma takich teorii, z których można wyprowadzić hipotezy, które sfromułowałem w projekcie). Takie zdanie świadczy jedynie o tym, że autor nie zna wcześniejszych badań empiryczych ani teorii, które mogłyby uzasadnić jego projekt.
PS2
Czasem spotykam się z pytaniami i różnymi opiniami w kwestii: ile hipotez powinno być w badaniu empirycznym? Moja odpowiedź: w badaniu, o którym mowa w tym wpisie jest 13 hipotez, w innych badaniach znajdziecie jedną, dwie lub trzy hipotezy. Pytanie lub opinie co do ilości hipotez nie mają większego znaczenia w badaniach empirycznych. Nie ilość hipotez jest ważna, ale ich uzasadnienie.
PS3
Spotykam się z następującym negatywnym zjawiskiem w projektach badań empirycznych: autor projektu formułuje hipotezy a w dalszej części projektu pisze, że zamierza przeprowadzić studia literaturowe. Projekt o takiej strukturze zawiera sprzeczność polegającą na tym, że problem i hipotezy powinny być wynikiem studiów literaturowych (tj. studiów wyników wcześniejszych badań empirycznych i wcześniej sformułowanych teorii).

Komentarze